Şeyh Nazım_ Din dersleri 1

Posted on 27 Aralık 2010

0


BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

 

BİRİNCİ KİTAP

ÎMAN

ÎMAN: ÎNANÇ demektir, inanan kimse inandığı şeyden kuvvet bulur. Bir şeye inancı olmayanlar ise manevi olan bir daya­naktan mahrum kalanlardır. Onun içindir ki ÎMAN sahiplerini daima İMANSIZ‘lara galip olarak görüyoruz. ÇANAKKALE‘ de SAKARYA‘ da düşmanı püskürten KAHRAMANlar MALAZGİRT Meydan Savaşında 15 bin atlı ile 200 bin kişilik muazzam ZANS ordusunu bozan ALPARSLAN bu zaferleri sayı üstünlüğü ile değil muazzam ÎMAN üstünlüğüyle kazanmışlardır. O halde ALLAH‘ a ÎMAN bizim için en büyük kudret kaynağı ve tükenmeyen kuvvet hazinesidir.

ALLAH’A İMAN NASIL OLUR?

Bizi ve her şeyi yoktan var eden, bir eşi ve benzeri olmayan, Büyüklük, Kudret ve her Kemal’in mutlak sahibi bulunan yalnız ve yalnız ALLAH‘tır.

O her şeye Kadirdir. OL derse yoktan var eder, OLMA derse o anda bütün varlıkları yok edebilir.

O istediğini yapar, kimseye akıl danışmasına muhtaç değildir. Hiç bir kimsede kendisine karşı, «bunu niye yaptın?» diyemez.

MÜLK, O ALLAH‘ın mülküdür. Dünya da O’nun Ahirette O’nundur. Biz de O’nun Kullarıyız. Bu iman kâfidir.

ALLAH‘a böyle inanmış olanlara bu iman yetişir. Kalbinde bu imanı taşıyan kimseyi ALLAH kendi himayesinde kılar. Ona artık ne bu dünyada ne de ahirette bir sıkıntı ve bir korku olamaz. Hatta ALLAH‘ını bir defa böyle anan kimseye ALLAH‘ın vereceği mükâfatın büyüklüğünü Enbiyalar dahi bilmekten onu tarif etmekten acizdirler.

—HER VARLIK ALLAHI ZİKREDER—

Bu Kâinat içerisinde olan her zerre bu âlemdeki varlığını muhafaza edebilmek için her lâhza ALLAH‘ın inayetine muhtaçtır, O inayet olmasa bütün varlıklar yokluğa giderlerdi. Bu idrak şuuru bu kâinatın her zerresinde var olduğu için her şey, kendi­lerini varlıkta tutan ALLAH‘ın zikrine meşgul olmaktadır.

Gökte Melekler, yerde insanlar, denizde balıklar, havadaki kuşlar, karalarda hayvanlar, dağlar taşlar, sular ile nebatlar her mevcud ALLAH‘ı zikrederler.

— ALLAH «BENİ BİLİNİZ!» diyor—

ALLAH diyor ki, «Ben gizli bir HAZÎNE idim, bilinmekliğimi isteyip de bu halkı onun için yarattım.»

O halde bizim yaratılışımızda olan hikmet ALLAH‘ı bilip tanımamız içindir.

ALLAHI BİLMEK YARATILIŞ GAYESİDİR

Dünyada bulunmaktan gaye ALLAH‘ı bilmek olduğu için Kâinatta bulunan her varlık bize ALLAH‘ın varlık ve kemaline şahadet etmededir. Bu gayeye kulun yetişip yetişmediğini tahkik için dünyadan çıkıp da Ahiretin ilk konağı olan KABRE konulduğunda soru Melekleri ilk olarak  ona RABBİN kimdir? diye sorarlar. RABBİM ALLAH diyebilenler orada kurtulmuşlardır.

KELİME-İ ŞEHADET NEDİR?

EŞHEDÜ ENLAİLAHE  İLLALLAH ve EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN ABDÜHU ve RESÜLÜH. Bu mübarek kelime ALLAH‘ın biz kullarına olan en büyük lütfüdür. Çünkü bir kimse bu mübarek şahadeti getirerek İSLAM dinine giriyor. İSLAM olan ise EBEDÎ olan helakten, azaptan kendisini kurtarmıştır. Her kim bu Kelime-i Şahadeti son nefesinde de söyleyebilirse ALLAH o kulunu bütün günahlardan affedip onu cennetlik kılar. Bir kâ­fir dahi son nefesinde bu mübarek kelâmı söylese, küfürden temiz olup o da cennetlik olur. Hatta bir kâfir bu Kelime-i Şahadeti yalnız diliyle söylese de kalben demese o kâfirin vücudunu cehen­nemin ateşi dışarıdan yakmayıp içeriden yakacaktır. Bir MÜMİN Kelime-i Şahadeti okusa, o ana kadar yapmış olduğu günahla­rından temiz olur.

Her gün bir yatarken bir de sabah kalktığı vakit bu Kelime-i Şahadet’i okuyan kimse o gün ölürse ÎMAN ile geçip cennetlik olmasına sebep olur. ALLAH‘a en sevgili olan söz bu kelime-i Şahadet’tir.

KELİME-İ ŞEHADET’İN MANASI

Bir ALLAH‘dan başka Tanrı olmadığına ve Hz. MUHAMMED aleyhisselâm’ın da ALLAH‘ın kulu ve bize gönderdiği hak Peygamber olduğuna şahadet ederim.

Dinimizin temeli olan bu mübarek kelâmı çocuklarımıza her şeyden evvel öğretip onlara en sağlam bir istikbali hazırlamak çocukların biz velileri üzerinde olan en mühim haklarındandır.

AMENTÜ’ de İNANILACAK 6 MADDE VARDIR

 1. ALLAH‘ a inanınız, O ALLAH her şeyi yapabilir.
 2. Ve Melek‘lerine inanınız çünkü O ALLAH onları yaratmıştır.
 3. Ve KİTAP‘larına inanınız. Çünkü O ALLAH onları indirmiştir.
 4. Ve PEYGAMBER‘lerine inanınız çünkü O ALLAH onları göndermiştir.
 5. ve AHİRET‘e inanınız. Çünkü O ALLAH o günü muhakkak getirecektir.
 6. Ve KADER‘e – HAYIR ile ŞERR‘ in O ALLAH‘tan olduğuna da inanınız. Ve biliniz ki O ALLAH‘ın mülkünde yalnız O’nun dilediği olabilir. O’nun istemediği bir hareket olamaz. DÜNYA da AHİRET‘te hüküm sahibi yalnız ALLAH‘ tır.

 

ALLAH’IN MELEKLERİ

Nurdan yaratılmışlardır. O kadar güzeldirler ki onlara bakmaya insanoğlu dayanamaz Onun için ALLAH onları bizden gizlemiştir. Onlar yemezler, içmezler, ne erkek ne de dişidirler, uyumazlar. Yaratıldıkları andan ALLAH‘a kulluktadırlar. Yedi gök­ler, ARŞ ile KÜRSÎ onlara mekândır. Hiç ALLAH‘a asi olmazlar. Günahtan onlar temizdirler. MELEK‘lerin KÂİNAT‘ın idaresinde vazifelendirilmiş olanları da vardır. MELEK‘lerin Peygamberleri CEBRAİL, MÎKAİL, İSRAFİL, AZRAİL olup,

 • CEBRAİL – Peygamberlere VAHİY getirmeye,
 • MİKAÎL – yağmurlara nebatlara,
 • İSRA­FİL – Suru üfürmeye,
 • AZRAİL – de canları kabzetmeye memurlardır.

Birde her insanın bir sağında bir de solunda iki YAZICI MELEKLER vardır. Bu iki MELEK insanların her söyledikleri ve yap­tıklarını yazmaya memurdurlar. Bilhassa AMENTÜ de ALLAH‘a imandan sonra MELEK’lerine de İMAN teklifinden maksat, İNSANın yanında iki melek bulunduğuna inanması ve ona göre her hareketinin MURAKABE altında olduğunu bilerek doğru ve dürüst hareket etmesidir.

— ALLAHIN KİTABLARI —

Allah, biz insanlara yüzü sahife, dördü büyük kitap olarak bize doğru yolları göstermek için – 104 kitap göndermiştir. Bugün aslı üzere elde mevcud olan yalnız Kur’an-ı Kerim vardır. Davud aleyhisselama ait olan Zebur, Musa a.s.’a inzal olan Tevrat, İsa a.s.’a inzal olan İncil, asıllarından çıkartılıp değiştirilmişlerdir. Mesela Allah, İsa a.s.’a bir İncil inzal buyurduğu halde bugün Hıristiyanlığın elinde dört adet İncil vardır. Binaenaleyh bunların hiç birisine itimat caiz değildir.

KUR’AN ALLAH KELÂMIDIR

Bütün insanlığın Saadet ine kefil olan KUR’AN-ı Kerim ALLAH‘ın CEBRAİL a.s. vasıtasıyla yirmi üç senede Hz. Muhammed a.s.’a göndermiş olduğu nurlu kitaptır. Bizzat Allah’ın kendi Kelâm-ı Kadimidir. Bir harfine dahi ne kimse dokunabilmiş ne de dokunabilir. Allah tarafından nasıl gönderilmişse Kıyamete kadar da öyle duracaktır. Bütün Dünyayı zulmetten Nura çıkartan bu ki­taptır. O’nun ebediliğini bütün dünya – ister istemez- kabul et­mektedir.

— PEYGAMBERLER —

İlk insan ve ilk Peygamber Adem a.s.’ dır – Bütün Peygamberlerin en büyüğü en efdâli ve son Peygamber de ahir zaman Peygamberi Efendimiz, şefaatçimiz Hz. Muhammed Mustafa -Sallâllahü Aleyhi vesellem- dir. Allah, insanlara 124 bin Peygamber göndermiş, bunlardan 28 peygamberin isimlerini Kur’an da aşikâr bildirip diğerlerinin isimlerini de Kuran’ın derinliklerinde bırakmıştır. 28 Peygamber:

1. Adem 2- İdris 3- Nuh 4- Hud 5- Salih 6-İshak 7- İbrahim 8- İsmail 9- Yakub 10- Yusuf 11- Şuayb 12-Lut 13- Yahya 14- Zekeriya 15- Musa 16- Harun 17- Davud 18-Süleyman 19- İlyas 20- Eyyüb 21- Elyesa 22- Zülkifl 23- İysa 24-Yunus 25- Üzeyr 26- Lokman 27-Zülkarneyn 28- Muhammed -âleyhimüsselâmdırlar.

Biz bütün Peygamberleri de hiç birisinin arasını ayırmadan kabul ve tasdik ederiz.

Hz. Muhammed a.s. en büyük ve en son Peygamber’dir. Hz. Muhammed a.s.’in Peygamberliği yalnız bir kavme veya yalnız bir devre mahsus olmayıp onun Peygamberliği bütün insanlığa ve bütün devirlere şamildir. O’nun Allah’tan getirdiği Kur’an bütün insanlara hitap etmektedir. O bütün insanları bir Allah’ın kulluğunda kardeş yaparak aradaki anlaşmazlıkları kaldırmaya ve bütün insanlara güzel ahlâkları talim etmeye gönderilmiştir.

ÂHİRET  GÜNÜ

Bu dünyanın son günüdür. Her şeyin bir ömrü olduğu gibi Dünyanın da bir ömrü olup bir gün onun da ömrü bitecek kıyamet kopacaktır. İsrafil a.s. ilk defa sur’u üfürecek o zaman yerde gökte canlı varlık kalmayacak herkes ölecektir. İkinci defa olarak Sur’u İsrafil üfürecek o zamanda bütün ölüler dirilecek, herkes kabirlerinden kalkıp Mahşer yerine toplanacaklardır. Orada biz­zat Allah kullarını muhakeme yapıp herkese dünyada yaptıkları­nın ya mükâfatını ya da cezasını verecektir. Mahşer yerinde herkesin amelleri tartılacak sonra sırat üzerinden geçebilenler geçip Cennete geçemeyenler sırat köprüsünden cehenneme düşecekler­dir.

—SIRAT ÜZERİNDE SORULACAK YEDİ SORU—

Allah sırat üzerinde yedi noktada kullarına yedi soru soracaktır,

 1. Soru iman’dan,
 2. Soru namazlardan,
 3. Soru Ramazan oru­cundan,
 4. Soru zekât verip vermediğinden,
 5. Soru Hac edip etmediğinden,
 6. Soru Ana Baba hakkından,
 7. Soru iyilikle emredip fenalıktan men edip etmediğine dair olacaktır.

Sorulara cevap veren daha ileriye geçecek cevap vermeyenler o yerde bin sene durdurulup azab çektikten sonra oradan cehenneme atılacak­lardır.

— HAYIR VE ŞER ALLAHTANDIR —

Bu alemde ne oluyorsa hepsi de Allah’ın iradesi ile olmakta­dır. Hayır da şer de insana kendi amellerinin neticesi olarak Allah’tan gelir. Hayır; ni’met, şer de belâ’dır. İnsan ni’met içerisin­de olduğu zaman Allah’a şükür borçludur.

Belâ ise iki kısımdır,

 • Kendi gelen belâ
 • Sen alan belâ.

Kendi gelen belâ o kimsenin o belaya sabrı neticesi olarak ona en yüksek dereceleri kazandırmak için Allah’tan gelir. Sen alan belâ ise sana amelinin cezası olarak yine Allah’tan gelir. Kulun vazifesi ni’mete şükür, belâ’ya sabırdır.

İSLAM DİNİ

Bütün dünyada olan bütün dinlerin içerisinde din denilmeye layık yalnız İslam dinidir. Allah indinde de hakikî din ancak İslâm dinidir. Allah insanlara «Sakınınız ki İslâm dininden başka bir din üzere ölmeyesiniz» diye ihtar ediyor. Ve yine İslâm dinini bırakıp ta başka bir din arayanların tutacakları dinlerin kabul edilmeyeceği de bütün âleme ihtar ediyor.

Reklamlar
Posted in: sohbet